Kalendar dešavanja

« Mart 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kontakt


Office: Hadži Ali-Bega Hasanpašića bb,
72270 Travnik,
Tel./fax: 387 (0)30/ 511 901
Telefon za takmičenje/sekretarijat: 387 (0)30/ 511 778

Identifikacijski broj: 4236133440001,

Transakcijski račun:
Unicredit banka - Travnik 3386702200873768

10 Maj 11:52 am

Propozicije Kup juniori

P R O P O Z I C I J E  JUNIORSKOG KUP NATJECANJA NS SBK/KSB ZA NATJECATELJSKU 2018/19 GOD.

 

O P ĆE   O D R E D B E

Član 1.

Ovim Propozicijama utvrđuje se naćin rukovođenja i organiziranja juniorskog KUP takmičenja NS SBK/KSB , broj učesnika, plasman klubova, organizaciju utakmica, žalbeni postupak, financijske odredbe u takmičarskoj 2018/19 godini.

UČESNICI NATJECANJA

Član 2.

U Juniorskom KUP takmičenju učestvuju klubovi koji u tekućoj prvenstvenoj takmičarskoj sezoni učestvuju u kategoriji Juniora Premijer lige NS/FS BiH, Prve i Druge lige F BiH i Kantonalne lige NS SBK/KSB: NK“Travnik“, NK“Vitez“, NK“Iskra“, NK“Kiseljak“, NK“Metalleghe BSI“ ,NK“Novi Travnik“, FK Radnik, FK Vitez

RUKOVOĐENJE I ORGANIZACIJA TAKMIČENJA:

Član 3.

KUP takmičenjem u kategoriji Juniora rukovodi Izvršni odbor NS SBK/KSB putem takmičarskih organa NS SBK/KSB (komesar za natjecanje, komesar za suce i suđenje i Disciplinski sudac).

Utakmice se igraju po jednostrukom KUP sistemu, mjesto odigravanja Finalne utakmice utvrđuje Izvršni odbor.

 

ŽRIJEB PAROVA KUP-A

Član 4.

Raspored utakmica za svako kolo KUP-a određuje se žrijebom, kojim rukovodi komisija za takmičenje NS SBK/KSB.

Žrijebom se određuje mjesto odigravanja , odnosno domaćinstvo utakmice.

Žrijebanje parova vrši se u prisustvu predstavnika klubova učesnika juniorskog KUP takmičenja.

SLUŽBENA LICA:

Član 5.

Za obavljanje dužnosti službenih lica na utakmicama Juniorskog KUP takmičenja određuju se delegati i suci sa liste Prve, Druge nogometne lige NS F BiH i Kantonalne lige NS SBK/KSB.

Zapisnik sa odigranih utakmica Juniorskog KUP-a sastavlja se na način kao u prvenstvenim utakmicama Prve Kantonalne lige NS SBK/KSB.

ORGANIZACIJA UTAKMICA:

Član 6.

Organizacija utakmica vrši se prema Odredbama Pravilnika o nogometnom takmičenju NS F BiH , Propozicijama natjecanja Juniorskog KUPa NSSBK/KSB.

Utakmice se igraju na terenima registriranim za prvenstvene utakmice klubova učesnika u KUP takmičenju.

Organizacija finalne utakmice juniorskog KUP-a utvrđuje se posebnom odlukom Izvršnog odbora NS SBK/KSB.

Član 7.

Klub domaćin utakmice Juniorskog KUP-a je obavezan postaviti na jarbol zastave Države BiH, NS F BiH i NS SBK/KSB, a mogu se postaviti i zastave Fair-playa i klubske zastave. Postavljanje drugih zastava nije dozvoljeno.

PRAVO NASTUPA:

Član 8.

Pravo nastupa na utakmicama Juniorskog KUP-a NS SBK/KSB imaju igrači koji ispunjavaju uslove za nastup koji su propisani Pravilnikom o registraciji igrača , statusu i transferu NS/FS BiH I Propozicijama omladinskih takmičenja Premijer lige N/FSBiH i prve lige F BiH.

Pravo nastupa za tim juniora imaju igrači rođeni 01.01.1999.godine i mlađi, ali ne mlađi od 16 godina na dan odigravanja utakmice.

UTVRĐIVANJE PLASMANA:

Član 9.

Plasman se utvrđuje na osnovu rezultata utakmica Juniorskog KUP-a na razini NS SBK/KSB. U slučaju da se utakmica nakon odigranih 90 minuta završi nerješenim rezultatom, odmah će se pristupiti izvođenju jedanaesteraca.

Pobijednik Juniorskog nogometnog KUP-a NS SBK/KSB učestvuje u završnici Juniorskog KUP-a NS F BiH.

Član 10.

Ukoliko klub , nakon obavljenog žrijeba takmičarskih brojeva svojom krivicom odustane od KUP takmičenja ili neopravdano ne dođe na odigravanje utakmice , u dalje takmičenje će se plasirati protivnički klub.

Klub koji neopravdano odustane od KUP takmičenja ili neopravdano ne dođe na odigravanje utakmice, snosit će disciplinske posljedice u skladu sa odredbama DP NS/FS BiH.

ŽALBA:

Član 11.        

Žalba na odigranu utakmicu može se najaviti u roku od 24 sata , a obrazloženje žalbe sa dokazom o uplaćenoj taksi ima se dostaviti u roku od 48 sati po odigranoj utakmici.

Žalba na odluku prvostepenog organa može se uložiti u roku od 3 dana po prijemu prvostepene odluke Apelacionoj komisiji NS SBK/KSB, uz predhodno uplaćenu taksu u skladu sa odlukom Izvršnog odbora NS SBK/KSB, a žalba se rješava po skraćenom postupku.

Član 12.

Neblagovremeno najavljene , neobrazložene , netaksirane ili nedovoljno taksirane žalbe neće se uzeti u postupak.

Član 13.

Žalbe u prvom stepenu rješava povjerenik/komesar za takmičenje NS SBK/KSB.

Član 14.      

U interesu regularnosti KUP takmičenja organ koji donosi odluke može iste donositi i po skraćenom postupaku.

DISCIPLINSKE ODREDBE:

Član 15.        

O disciplinskim prekršajima klubova, igrača, članova stručnog i tehničkog rukovodstva i funkcionera klubova koji učestvuju u KUP takmičenju odlučuje se na osnovu odredaba Disciplinskog Pravilnika NS/FS BiH.

Žalba na odluku prvostepenog organa donosi se u roku od 24 sata od prijema odluke, uz dokaz o uplaćenoj taksi.           

Drugostepeni organ će odluku donijeti u roku od 3 dana od dana prijema žalbe.

Drugostepene odluke po disciplinskim prekršajima su konačne.

FINANCIJSKE ODREDBE:

 

Član 16.        

Troškove organizacije utakmica službenih lica snosi klub domaćin.

Troškovi službenih lica se isplaćuju prema troškovniku takmičenja kao za jednu utakmicu Omladinske lige NS SBK/KSB.

NAGRADE:

 

Član 17.        

Pobjedniku nogometnog KUP-a na razini NS SBK/KSB pripada pehar u trajno vlasništvo i 25 zlatnih medalja

Poraženoj ekipi Juniorskog nogometnog KUP-a na razini NS SBK/KSB pripada 25 srebrenih medalja u trajno vlasništvo.

ZAVRŠNE ODREDBE:

                                                                      Član 18.

Za sva ostala pitanja koja nisu regulisana ovim Propozicijama primjenjuju se Odredbe Pravilnika o nogometnom natjecanju NS/FS BiH, Pravila nogometne igre kao i drugih propisa i odluka NS SBK/KSB.

Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se u natjecateljskoj 2018/19 godini.

                                                                                          TAKMIČARSKA/NATJECATELJSKA KOMISIJA NS SBK/KSB

                                                                              

                                                                                  

                                                                                 

Sponzori / Partneri